Cenník a režim dňa

Režim dňa
Prevádzka Detského opatrovateľského centra je denne od 7, 00 hod do 16, 00 hod.
Denný režim detí sa dodržuje nasledovne:

7,00 – 8,00 schádzanie sa detí, ranný filter, hry, ranné cvičenia, osobná hygiena
8,00 – 8,30 raňajky
8,30 – 9,00 osobná hygiena
9,00 – 9,15 zamestnanie detí, edukačné aktivity
9,15 – 10,00 voľné hry detí
10,00 – 10,45 pobyt vonku
10,45 – 11,00 osobná hygiena
11,00 – 11,45 obed, príprava na spánok
11,45 – 14,00 spánok
14,00 – 16,00 individuálny spánok, osobná hygiena, voľné hry, odovzdávanie detí

CENNÍK ZA STAROSTLIVOSŤ, POBYT V JASLIACH A STRAVU

                                                                                                                                                          CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ (7 00 – 16 00)

Fixný mesačný paušál 355,00 €
Strava (raňajky, obed, olovrant, pitný režim) 2,00 €/deň

– Možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov vo výške 280,00 €, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
– Prídavok na dieťa vo výške 23,68 €, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príklad: Pri sume 390,00 € za starostlivosť o dieťa a uplatnení 280,00 € príspevku na starostlivosť a prídavku na dieťa, rodič platí mesačne cca 90,00 € za starostlivosť o dieťa, ktoré navštevuje jasličky celý mesiac. Suma za pobyt dieťaťa sa uhrádza spätne k 6. kalendárnemu dňu na účet prevodným príkazom. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa strava za daný čas neprítomnosti neúčtuje.

Cena za celodennú starostlivosť po uplatnení príspevku

Za celomesačný pobyt dieťaťa po príspevku v jasliach doplatíte cca 90,00 €
Suma za 1 deň (10 hodín) opatrovania so stravou 4,50 €

                                                                                                                                                       POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ (7 00 – 11 30)

Fixný mesačný paušál 280,00 €
Strava (raňajky, obed, pitný režim) 2,00 €/deň

– Možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov vo výške 280,00 €, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
– Prídavok na dieťa vo výške 23,68 €, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Suma za pobyt dieťaťa sa uhrádza spätne k 6. kalendárnemu dňu na účet prevodným príkazom. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa strava za daný čas neprítomnosti neúčtuje.

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.  Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:
vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo
na vysokej škole,
-sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
dieťatrvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:
-úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur.
Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.