Program starostlivosti a výchovy detí vo veku do 3 rokov

STREDISKO EVANJELICKEJ DIAKONIE PÚCHOV

 

DETSKÉ OPATROVATEĽSKÉ CENTRUM

 

PROGRAM VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ PRÁCE, STAROSTLIVOSTI  A ZDRAVOTNEJ OCHRANY DETÍ VO VEKU DO TROCH ROKOV 

                                      Platný od:          22.5.2018

                                      Schválený dňa:   22.5.2018

                                                                     Vypracoval:    Ing. Lenka Mokričková, PhD.

                                                                                            riaditeľka, štatutárny zástupca

Program výchovno-vzdelávacej práce, starostlivosti a zdravotnej ochrany detí vo veku do troch rokovschválený Správnou radou SED Púchov uznesením č. 4/2018 zo dňa 22.5.2018.

Program starostlivosti a výchovy detí vo veku do 3 rokov

Stredisko Evanjelickej Diakonie Púchov, Detské opatrovateľské centrum je zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Poskytuje sociálnu službu – starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa §32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Myšlienkou založenia Detského opatrovateľského centra bolo poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov života v rámci zosúlaďovania pracovného a rodinného života, vytvorenie rodinného prostredia pre deti navštevujúce zariadenie. Cieľom je tiež vedenie zariadenia v duchu kresťanských hodnôt, súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je jednoduchým a hravým spôsobom interpretovať základy výchovy s ohľadom na vek detí.

Tento prístup je ďalej špecifikovaný nasledovne:

Základnou úlohou výchovy detí vo veku do troch rokov je zachovanie, podporovanie a obohacovanie spontánneho prejavu dieťaťa vzhľadom na okolie, ako aj rešpektovanie jeho individuálnej jedinečnosti v odhaľovaní sveta a rozvoji.

Programom výchovno-vzdelávacej práce, starostlivosti a zdravotnej ochrany pre deti do troch rokov sa riadi výchova a starostlivosť o deti navštevujúce Detské opatrovateľské centrum.

Medzi základné úlohy tohto programu patrí:

 • zachovanie a upevnenie zdravia detí (v rámci aktivít prevenčnej zdravotnej ochrany),
 • pestovanie, podporovanie a obohacovanie spontánneho rozvoja dieťaťa (rôznymi systémami a formami aktivít a hier),
 • rešpektovanie špecifík veku a individuálnych potrieb dieťaťa,
 • utváranie prajnej sociálno-citovej klímy a štruktúrovanie výchovného prostredia, ktoré uspokojuje potreby a motivuje dieťa.

Obdobie adaptácie je osobitne dôležitým obdobím v procese prispôsobovania dieťaťa novému prostrediu a preto sa pozorne plánujú aktivity, ktoré dieťaťu umožňujú ľahší pobyt v skupine. Aktivity, ktoré sú tým cieľom realizované, spočívajú predovšetkým na spolupráci s rodičmi        a to na individuálnych konzultáciách. Cieľom je taktiež oboznámiť rodičov detí, ktoré sa práve zapísali do predškolskej ustanovizne so základom, na ktorom spočíva život a práca v jasličkách, ako i s potrebnými prípravami na úspešné zapojenie dieťaťa do tejto skupiny.

V tomto veku je veľmi dôležitý súlad starostlivosti a vychovávania, čo znamená, že všetky životné situácie prispievajú k výchove a rozvoju, a postupne tvarujú spoločne organizované formy práce.

Všetky plánované aktivity, adaptáciu detí, sledovanie a pozorovanie detí, spoluprácu s rodičmi a lokálnym prostredím sa dokumentujú postupom vyplývajúcim zo štandardov kvality,     ktorých podrobnosti upravuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, príloha č. 2. Pri plánovaní a realizácii práce s deťmi v tomto veku sa opatrovateľky riadia špecifikami a charakteristikami konkrétnej skupiny detí.

Osobitnú pozornosť venujú organizácii štruktúry priestoru, aby bol podnetný na rozvoj a učenie. Herňa a spálňa pre deti sú priestranné, jasné, – čo deťom umožňuje voľný pohyb. Hračky sa pravidelne dezinfikujú, miestnosti vetrajú. Rodičia pred začiatkom pracovného roka vypĺňajú dotazník, ktorý opatrovateľom pomáha lepšie sa zoznámiť s dieťaťom. (Obsahuje údaje o zvykoch a správaní, sociálnych vzťahoch, rozvrhu jedál, reči dieťaťa a podobne).

 1. Všeobecné ciele určitých aspektov rozvoja

Špecifické ciele určitých aspektov rozvoja a výchovno-vzdelávacie úlohy opatrovateľov v sociálnom zariadení o deti do troch rokov veku dieťaťa:

1.1. Starostlivosť o deti:

 1. a) Zachovávanie a podnecovanie fyzického zdravia detí:

– Postupné a trpezlivé odvykanie detí od používania plienok, s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa.

– Počas nežného prebaľovania dieťaťa hovorenie pokojným, tichým hlasom.

– Umývanie rúk teplou vodou, s použitím mydla – uplatňovať pred a po každom jedení, po prechádzke alebo aktivitách na dvore, po veľkej či malej potrebe…

– Poskytovanie pomoci deťom pri jedení – sediac pri stole, podporujúc samostatné používanie lyžice a šálky.

– Postupné odvykanie dieťaťa od cumlíka a fľašky, v čom sa osobitný dôraz kladie na spoluprácu s rodičmi.

– Pozornosť sa venuje aj pobytu vonku na čerstvom vzduchu, ktorý sa zosúlaďuje s vekom detí a poveternostnými podmienkami. 

 1. b) Podporovanie sociálno- emocionálneho rozvoja:

– Privítať deti veselo, s pripravenými hračkami a pozvať ich aby sa pridali od hry.

Príkladom im poukázať na možnosti spoločnej hry a spôsoby upokojenia druhého dieťaťa v prípade, že plače.

– Podporovať spontánnosť u detí.

– Utvárať situácie, v ktorých sa deti oboznámia s časťami svojho tela.

Utvárať situácie, v ktorých sa učia potlačiť svoje potreby a čakať až prídu na rad.

– Hovoriť s deťmi na prijateľný spôsob, používať pre nich zrozumiteľné vety.

 1. c) Podnecovanie motorického rozvoja:

– Podporovať deti v prekonávaní prekážok v súlade s ich možnosťami.

– Pokojnou rečou a úsmevom podporiť samostatné kroky detí.

– Zabezpečiť podmienky pre deti, ktoré sa plazia a kráčajú držiac sa o niečo.

– Zabezpečiť predmety pre nosenie, ťahanie, tlačenie, kotúľanie, skladanie a pod.

– Aktívne sa zúčastniť v hre s deťmi.

 1. d) Podnecovanie senzoricko – percepčného rozvoja:

 – Obohatiť deťom ich zmyslové zážitky opierajúc sa o každodenné prírodné situácie pri starostlivosti o ne.

– Umožniť deťom oboznámiť sa s miestnosťami, v ktorých trávia čas pri každodennom stravovaní, hraní, staraní sa o hygienu.

– Vymenovať farby a utvoriť situácie, v ktorých ich deti spozorujú a rozlišujú.

– Počas pobytu na dvore poukázať na prírodné javy (prší, sneží, vietor fúka, slnko svieti, tráva rastie, lístie opadáva…).

– Zabezpečiť rôzne zvukové hračky pre podnecovanie rozvoja sluchovej citlivosti.

– Zbierať prírodné materiály (tráva, lístie, kamienky…)

– Zabezpečiť kontakt detí so zvieratami (pes, mačka, slimák…), a pritom pomenovať zviera, počúvať aké zvuky vydáva.

– Osamostatňovať deti v stravovaní a vyzliekaní.

 1. e) Podnecovanie rozvoja reči:

– Podnecovať detskú reč verbálnym vysvetlením toho, čo sa deje vôkol nás, čo robíme, opisovať činnosť ktorú vykonávame.

– Obohatiť slovnú zásobu dieťaťa občasnou žiadosťou, aby pomenovalo na sebe alebo na obrázku časti tela alebo predmety, na ktoré poukazujeme.

Podnecovať detskú reč hrou hlasov, recitovaním a spievaním, čítaním obrázkových kníh a rozprávok.

 1. f) Podnecovanie rozvoja kreativity:

– Podnecovať záujem detí o kreslenie jednoduchých výkresov s verbálnym vysvetlením toho, čo kreslia.

– Rozvíjať u detí záujem o hudbu výberom hudby utvárajúcej príjemnú atmosféru.

Bicími nástrojmi s rôznymi farbami zvuku podnecovať u detí vôľu pohybovať sa.

Vyriekať krátke vyčítanky v rytme určenom hrou na triangle, paličkami a pod.

– Umožniť deťom odhalenie výtvarného prejavu spôsobom prijateľným ich veku.

– Poukázať deťom na rôzne možnosti  kreslenia, ako aj na rôznorodosť materiálov. 

 

 1. Náplň postupov a metód jednotlivých druhov výchov

Podrobnejšia charakteristika prostriedkov, postupov, metód jednotlivých výchov.

2.1. Náboženská výchova

Modlitby –  Krátka modlitba pred každým jedením, zloženie rúk, poďakovanie za jedlo,..

Piesne, riekanky, biblické príbehy– Krátke piesne a riekanky interpretované jednoduchým spôsobom primeraným veku detí, rozprávanie biblických príbehov jednoduchou a hravou formou,..

2.2. Telesná výchova

Zdravotné cviky – beh do daného cieľa, stoj-predklon-drep, bicyklovanie v ľahu na chrbte, otáčanie hlavy na strany.

Rozvoj chôdze  – učiť chôdzu v rôznom tempe, zostup z nízkych prekážok bez držania.

Zdokonaľovanie chôdze –  lezenie medzi prekážkami, podliezanie vyššej prekážky.

Podávanie a hádzanie ľahkých predmetov – hody loptou o zem, hádzanie lopty do koša, hod na cieľ.

Hudobno–pohybová výchova – tanečná improvizácia na výrazne rytmickú hudbu, jednoduché rytmické pohyby rúk a nôh, spresňovať tanečné kroky

Otužovanie ­–   pobyt vonku.

2.3. Rozumová výchova

Oboznamovanie s okolitým životným prostredím – pomenovať časti tela, počúvať zvuky zvonku, poznávať a slovné označovať predmety dennej potreby.

Oboznamovanie s prírodou – pomenovať bežné druhy ovocia a zeleniny, pomenovať zvieratká a učiť ich zvuky, vnímať zmeny v prírode, viesť deti rozlišovať prirodzené prostredie – strom, tráva, krík.

Rozvíjanie vnímania, pozornosti – viesť deti k triedeniu predmetov podľa tvarov, pomenovať základné oblečenie, triediť podľa farby.

Rozvíjanie pamäti a predstavivosti – reagovať na jednotlivé výzvy na polohy (sem, tam), pamätať objekty na obrázku, čítanie rozprávok, učiť sa chápať označenie času.

Rozvíjanie aktívnej reči –   rozvíjať aktívnu reč, viesť detí k používaniu jednoduchých hudobných nástrojov, rozvíjať porozumenie reči, odpovedať na otázky.

2.4. Pracovná výchova

Rozvoj samostatnosti –  samostatné umývanie rúk, samostatné obliekanie, vyzliekanie, učiť detí vyzúvať a obúvať papučky, česať bábiku.

Hra s materiálom – navliekať papier na paličku, nalepovať jednoduché obrázky.

Pomoc pri práci dospelým – pomáhať pri prestieraní, upratovaní hračiek a pod.

Napodobňovacia hra –  starať sa o chorú bábiku, variť v detskej kuchynke, starať sa o bábiku (kúpanie, obliekanie), hra na lekára, kaderníka, poštu, obchod, a pod.

Konštruktívna hra –  stavať z kociek garáže pre autá , jednoduché stavby ZOO, stavať stavby do dĺžky a výšky, stavať ohraničené priestory, a pod.

2.5. Hudobná výchova

Sluchová výchova – poznávať piesne podľa melódie, rozvíjanie a slovné označovať bežne hudobné nástroje.

Počúvanie spevu a hudby –  spev sprevádzaný hrou na hudobnom nástroji, počúvať spev sestry, spievať deťom detské ľudové piesne.

Spev –   rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, podnecovať deti, aby spievali krátke melodické úryvky.         

Hudobno – pohybová výchova –  tancovať za sprievodu riekaniek, hrať sa s deťmi jednoduché pohybové hry, tancovať s deťmi jednoduché tance.

Inštrumentálna činnosť  – oboznamovať deti sluchom a zrakom s hudobným nástrojom, poskytovať deťom príležitosť hrať na rytmických hudobných nástrojoch, umožňovať deťom hrať sa s detskými hudobnými hračkami.

2.6. Výtvarná výchova

Obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe – maľovať prstami, kresliť kriedou na  asfalt, kresliť wax pastelom, maľovanie temperovou farbou a plochým štetcom, kreslenie tušom, a pod.

Znaková kresba –  vyfarbovať obrázok, kreslenie a maľovanie na základe zážitkov  zo spoločných vychádzok (stromy, zvieratká, dopravné prostriedky), a pod.